top of page

KVKK Aydınlatma Metni

Özgür Bey Spa Hotel | Dervişoğlu Tur. Tic. ve San. A.Ş
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni
 

Dervişoğlu Tur. Tic. ve San. A.Ş.  (Özgür Bey Spa Hotel) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu sebeple sizleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVK) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.
 

1. Veri Sorumlusu Kimdir?


Dervişoğlu Tur. Tic. ve San A.Ş. olarak (Özgür Bey Spa Hotel) kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.


2. Ne Tür Kişisel Veriler İşlenmektedir?


KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibi olacaktır:
 

Kimlik Bilgileri: 

 • Adı ve Soyadı

 • Doğum Tarih

 • Doğum Yeri

 • Uyruk

 • T.C Kimlik Numarası


(Tüm Konaklayacak Olan Misafirler için Geçerlidir)


İletişim Bilgileri:

 • Adres

 • Telefon Numarası

 • E-posta Adresi


(Tüm Konaklayacak Olan Misafirler için Geçerlidir)

Finansal Bilgiler:

 • Banka hesap bilgileri

Özel Sayılan Kişisel Veriler:

 • Sağlık Durumu

 • Fotoğraf

 • Özel Olarak Nitelendirilebilecek Diğer Herhangi Bilgiler


(Tüm Konaklayacak Olan Misafirler için Geçerlidir)

Diğer Veriler:

 • Oda Numarası

 • Araç Plaka Bilgileri

 • Sigara Kullanım Bilgisi

 • Alerjen Durumu Bilgisi


(Tüm Konaklayacak Olan Misafirler için Geçerlidir)

 

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Bilmek İster Misiniz?
 

Kişisel verileriniz (bilgileriniz):
 

 • Konaklama hizmetine ilişkin süreçlerin ilerletilmesi

 • Özgür Bey Spa Hotel’in satış ve pazarlama politikalarının yürütülebilmesi için kullandığı çevrimiçi yazılım sistemlerine kayıt edilmesi.

 • Özgür Bey Spa Hotel tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak amacıyla uygulanan çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması

 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, anlaşılması ve artırılabilmesinin sağlanması

 • Özgür Bey Spa Hotel ürün ve hizmetlerine ilişkin varsa şikâyet, öneri ve çözümlerin toplanması ve değerlendirilmesi

 • Özgür Bey Spa Hotel tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi: ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya uygulanması

 • İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, ticari ve teknik iş güvenliğinin temin edilmesi

 • Hukuk işlerinin takip edilmesi ve yürütülmesi

 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi
   

amaçlarıyla KVKK’nın 5. (2) maddesinde belirtilen:
 

 • ''a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi''

 • ''c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması''

 • ''ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması''

 • ''e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması''


hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz, Özgür Bey Spa Hotel hizmetlerine yönelik kampanya ve yenilikler hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla KVKK ve Elektronik Ticaret Kanunu’nda belirtilen hukuki sebepler uyarınca açık rızanız alınarak işlenecek ve uygulanacaktır.
‘Özel’ olarak değerlendirilen kişisel verileriniz, hizmet sunulacak kişinin kimlik doğrulamasının yapılabilmesi ve faaliyette bulunulan hizmetlerden doğru şekilde faydalanabilmesi adına KVKK’nın 6. (2) maddesinde belirtilen hukuki sebep uyarınca misafirin açık rızası alınarak işlenecektir.
 

4. Kimlere ve Hangi Amaçla Kişisel Verilerinizi Aktarabiliriz?
 

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8. (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:
 

 • İlgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizin doğru bir biçimde yerine getirilebilmesi amacıyla ‘Emniyet Genel Müdürlüğü’ ile paylaşılacaktır,

 • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin doğrudan yürütülebilmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir,

 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi doğrultusunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir,

 • Otelde bırakılan ve unutulan eşyaların teslim edilmesi amacıyla anlaşmalı kargo şirketi ile paylaşılabilecektir,

 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiğince paylaşılabilecektir.
   

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Nedenleri Nedir?

 

Kişisel verileriniz, ilgili metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi sebebiyle KVKK’nın 5 (2) ve 6 (2) maddelerinde belirtilmiş olan hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:
 

 • İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.

 • Online satış platformları, turizm acenteleri, organizasyon firmaları, fuar veya seminer ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları, çözüm ortağı kurum veya kuruluşlar aracılığıyla iletilmesi şeklinde olacaktır.
   

6. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız Nedir?


KVKK’nın 11. maddesi gereğince, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu ’nda belirtilen bütün bilgileri doldurarak KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ gereğince;
 

 • “Oba Mahallesi 14. Sokak No: 5, 07460 Alanya/Antalya” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek

 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile

 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@ozgurbeyspahotel.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.


​7. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi Ne Kadar?


Özgür Bey Spa Hotel, kişisel verilerin işleme amacının ortadan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamınca belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolması akabinde kişisel verileri silecek, yok edecek, imha edecek veya anonim hale getirecektir.


8. Değişiklik ve Güncellemeler

 

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. Bahsi geçen yasal mevzuat ve/veya Özgür Bey Spa Hotel kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu edilen aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Tamamen bizim takdir yetkimizde olmak üzere, bir rezervasyonu veya rezervasyon taleplerini geri çevirme ve doğrulama göndermeyi reddetme hakkımız saklıdır.

bottom of page